Hướng dẫn setup tính năng Voucher cho quảng cáo wifi marketing

Login tk vào link: wifi.hicity.vn

Tạo campaign dùng tính năng Voucher

  1. Tạo mới/ chọn campaign trong danh sách


  1. Chọn teamplate và button FB


 

Trong Buider. Tạo button


Tạo Voucher và Config cấu hình băng thông, timeout


Check lại danh sách Voucher đã tạo.


Chọn thiết bị để đổ campaign vừa tạo


 

 Liên hệ ngay với HiCity để biết thêm thông tin chi tiết!